CO2 is een vitaal groeigas!

Wie de verhaallijn in de media en de politiek volgt kan er niet aan voorbij: CO2 is een razend gevaarlijk gas, wat wij egoïstische mensen door het verbranden van fossiele brandstoffen tot ongekende hoogtes hebben laten oplopen. En die hoge concentraties CO2 in de lucht hebben dramatische effecten op ons klimaat en onze planeet, zoals gevaarlijke temperatuurstijgingen, overstromingen, snelstijgende zeespiegels, massale ijsbeersterfte, grote droogte, het smelten van ijskappen en wat al niet meer. Het lijkt een scenario voor een plagenfilm, maar wat is er nou van waar? Ik verklap het maar alvast: bar weinig!

Een tegengeluid wordt niet geduld

Als je tegen deze populaire lijn in durft te gaan, merkte ik op Linkedin, maak dan je borst maar nat. Ondanks de door mij gepresenteerde wetenschappelijke feiten rolden mensen verbolgen over me heen, wijzend op het vreselijke lot dat hun gebroed – door mijn ontkenning van de werkelijkheid – te wachten staat. Emotie en feiten laten zich niet goed rijmen, zoveel werd me wel duidelijk.

Naast de politiek en de media is overigens ook de milieubeweging, die het klimaat eind jaren negentig adopteerde als haar protegé, buitengewoon goed in het aanpraten van angsten met name via quasi-wetenschappelijke misleiding. Want anders kan ik het niet noemen.

Angst ter repressie

Angst, leert de geschiedenis, werkt sterk repressief. Religies zijn meesters in het oproepen van angstbeelden, om zich daarna op te werpen als de hoeders tegen het zelfgecreëerde kwaad. Als Katholieken bijvoorbeeld niet leven volgens de kerkelijke doctrine, dan wacht hen het eeuwig hellevuur. Niet-Katholieken begrijpen daar geen jota van, maar dat komt simpelweg omdat zij niet onderworpen zijn geweest aan de Katholieke propaganda.

De modus operandi lijkt steeds weer te zijn, dat het doel alle middelen heiligt. En net als de kerk steevast onbegrijpelijke Latijnse termen door de liturgie gooit, zo strooit de tot klimaatbeweging omgedoopte milieubeweging met ondoorgrondelijke klimaatmodellen. En waag het niet die modellen aan te vallen: ze zijn zo heilig als het gewaad van de paus.

Nuchtere Hollanders

Wij Hollanders zijn van oudsher dwarsliggers als het gaat om regeltjes, maar in het geval van het klimaat zijn we welhaast makke lammeren: de meesten slikken de verhalen voor zoete koek. Ik heb er geen goede verklaring voor, anders wellicht dan dat mensen overdonderd zijn geraakt door de beelden van allerlei natuurrampen, waarbij de oorzaak steevast naar CO2 wordt herleid. Als je dat maar vaak en indringend genoeg blijft herhalen, dan bezwijkt zelfs onze Hollandse nuchterheid.

Laten we de klimaatbeweringen echter eens kritisch onder de loep nemen.

Klimaatstelling 1

'Het komt allemaal door fossiele brandstoffen'

Laten we eens beginnen met fossiele brandstoffen, zoals aardolie. Wat blijkt: aardolie (petroleum) is niet fossiel, maar mineraal en na water de tweede vloeistof op aarde. En daarmee zo rijkelijk aanwezig, dat het net als water economisch waardeloos is. De Russen ontdekten tijdens de Koude Oorlog al dat diep aangeboorde bronnen zichzelf weer aanvulden: “Russians found that new oil was being made from hot molten rock called magma, heating the basement rocks of the Earth’s crust. As the rocks are heated methane gas is distilled. This combines with carbonates and carbon 14 that occur naturally in rock, when these are mixed together, they form oil. It’s called Abiotic (non biological) because it does not come from vegetable matter.”

De Rockefellers zagen al vroeg in dat ze veel meer aan olie en gas konden verdienen als er een perceptie van schaarste aan kon worden verbonden. Het werd een hoax van ongekende omvang.

Colonel L. Fletcher Prouty, former Chief of Special Operations for the Joint Chiefs of Staff under President John F. Kennedy: “Fossil fuel is a misnomer and a highly inaccurate term. Crude oil is not derived from fossils. At the 1892 Geneva Convention, Rockefeller used his paid scientists to argue that since oil is composed of hydrogen, carbon and oxygen, it must be a residue from living matter, and therefore it is a fossil fuel! However, real fossils are not found below 16,000 feet, while oil is routinely drilled at 30,000 feet. The fossil fuel story was concocted to create artificial scarcity and push up the price of oil.”

Ergo sum: Aardolie en aardgas zijn niet fossiel, allesbehalve schaars èn renewable. De prijs wordt bepaald door het aanbod te doseren en zo de prijs en daarmee de winst op te drijven.

Klimaatstelling 2

'Oliecrises waren veroorzaakt door peak oil'

En die oliecrises dan, hoor ik je denken? Als we Den Uyl mochten geloven dan moesten we voor het eerst na WOII gaan wennen aan schaarste: “We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie”. Alleen, Den Uyl vergat te melden dat Nederland en de Verenigde Staten door hun politieke steun aan Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog van 1973 het doelwit van een olieboycot door de Arabische Wereld waren geworden. De schaarste was niet het gevolg van peak oil, maar van een politieke afrekening. Gelukkig was de VS militair krachtig genoeg en werd de boycot doorbroken. Wat overbleef was een prijsstijging van meer dan 70%: kennelijk vond iedereen het daarna wel goed zo.

CO2 is een vitaal groeigas! 1

Ergo sum: De prijsstijgingen van energie zijn kunstmatig en het gevolg van illegale prijsafspraken vanuit het grootste kartel ter wereld, de OPEC.

Klimaatstelling 3

'Meer CO2 verhoogt de temperatuur op aarde'

Algemeen wordt de ‘greenhouse gas theory’ toegeschreven aan Joseph Fourier, een wis- en natuurkundige uit de tijd van Napoleon Bonaparte: “Fourier interpreted that the flow of heat between two adjacent molecules is directly proportional to the extremely small difference of their temperatures”. Warmte zorgt ervoor dat moleculen meer kinetische energie hebben. Deze energie wordt overgedragen van het warmere molecuul naar het koudere molecuul, waardoor warmte diffundeert. In een gas verloopt die diffusie sneller dan in een vloeistof of vaste stof.

Fourier berekende rond 1820 de temperatuur op aarde en kwam tot de conclusie dat het kouder zou moeten zijn dan het feitelijk was. Hij kon er niet direct een verklaring voor geven, maar bedacht dat het een gevolg zou kunnen zijn van een isolerende werking van de atmosfeer. Fourier verwees hiervoor naar een experiment van bioloog en tijdgenoot Nicolas-Théodore de Saussure, die ondermeer ontdekt had dat planten CO2 uit de lucht halen en niet uit de grond. Het experiment van Saussure is slecht beschreven en had iets van doen met een vaas, zwarte kurk en verschillende soorten glas, geplaatst in de middagzon. In ieder geval bracht het Fourier tot de conclusie dat “gases in the atmosphere could form a stable barrier like the glass panes”.

In 1850 deed onderzoeker John Tyndall er opnieuw een gooi naar. Hij beweerde in staat te zijn te meten hoeveel warmte adsorbtievermogen de verschillende gassen in de atmosfeer hebben. De opstelling die hij hiervoor had gemaakt mat echter niet het absobtievermogen, maar de diffusie van warmte, zoals we eerder al bespraken. De conclusie van Tyndall’s experiment is dan ook: “The fact that CO2 absorbs more EMR at infrared frequencies than oxygen or nitrogen under these conditions is of no consequence as to whether energy can be generated by such a process — it can’t.”

CO2 of welk gas dan ook in de atmosfeer, kan géén surplus aan warmte genereren. Want dat is wat de theorie stelt: de gassen in de atmosfeer absorberen warmte (infrarood van de zon) en geven vervolgens de theorie een veelheid van die warmte af, waardoor de temperatuur op aarde opwarmt. Maar: “Greenhouse gas can not create the necessary extra energy to produce the putative 33C warming” en “CO2 neither traps energy as EMR (electromagnetic radiation), nor reduces earth’s emissivity. It therefore can not warm the earth.”

Nu we weten dat het niet de samenstelling van de atmosfeer is, noch een deken-effect, wat zorgt dan wel voor de opwarming?

Als we al een verklaring nodig hebben, dan vinden we die mogelijk in de theorie van Ned Nikolov en Karl Zeller. Zij stellen, aan de hand van openbare data van NASA, dat de temperatuur van alle vaste planeten in ons zonnestelsel, waaronder de aarde, triton, titon en venus, in hoofdzaak bepaald wordt door twee factoren: de instraling door de zon en de atmosferische druk (dichtheid van de atmosfeer).

Een derde factor, de vorming van wolken, is in hoge mate afhankelijk van deze twee factoren.

Ergo sum: CO2 heeft géén significant effect op de temperatuur op aarde. Het bestrijden ervan is Don Quichotte gedrag. Het belasten van CO2-uitstoot is derhalve ronduit idioot.

Klimaatstelling 4

'De temperatuur op aarde loopt hard op'

De CMIP-klimaatmodellen, die al decennia (sinds 1978) voorspellen dat de temperatuur op aarde enorm hard oploopt zitten er gruwelijk naast. In 2017 lekte een klokkenluider, voorheen klimaatwetenschapper bij NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration), dat NOAA een rapport had gepubliceerd, vlak voor de Paris Agreement on Climate Change, wat gebaseerd was op “misleading, ‘unverified’ data.” Het doel van het rapport was om wereldleiders te overtuigen het Parijs-akkoord te ondertekenen en miljarden te investeren om klimaatveranderingen tegen te gaan. Iedereen kan echter met het blote oog zien dat de temperatuur op aarde nauwelijks is toegenomen de afgelopen 40 jaar.

De groene rondjes geven de gemiddelde temperatuurmetingen weer van weerballonnen, terwijl de blauwe vierkantjes de metingen van satellieten weergeven. De realiteit en de theorie ligt mijlenver uit elkaar: zelfs de méést gematigde voorspelling zit er bijna een halve graad boven. Tijdens de klimaatbesprekingen in Parijs werd nog uitgegaan van een stijging van minimaal 2 graden, maar de realiteit, de feitelijke metingen van de temperatuur, komen laten zien dat de CMIP-modellen en de ‘greenhouse theory’ van geen kanten kloppen.

Ergo sum: De temperatuur stijgt iets, maar is op klimaatschaal van géén enkele betekenis. Alle ophef over een klimaat wat op hol geslagen is, is compleet uit de lucht gegrepen.

Klimaatstelling 5

'Er is 97% consensus onder klimaatwetenschappers'

Dit is misschien wel de meest hardnekkige verdraaiing van de feiten. Het is gebaseerd op een onderzoek van Cook et al. (2013), die een aantal wetenschappelijke publicaties had onderzocht op grond van de stelling dat de aarde aan het opwarmen was en dat de uitstoot van ‘greenhouse gases’ door mensen de hoofdoorzaak was. Hij beweerde dat 97% van de publicaties dat beeld bevestigde, maar econoom David Friedman dook in hetzelfde materiaal en kwam tot de ontdekking dat slechts 1,6% van de onderzochte publicaties de stelling van Cook ‘mogelijk’ ondersteunde. Ook Lord Monckton of Brenchley, een veel gevraagd klimaatcriticus, onderzocht de stelling van Cook en kwam tot slechts 0,3%.

Al met al gaat het dus om een handjevol wetenschappers die het in enige mate met Cook eens waren. Laten we die eens afzetten tegen de 31.487 wetenschappers (waaronder 9.029 PhDs) die een petitie tekenden dat er geen enkel overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat de uitstoot van CO2 door menselijk toedoen, nu of in de toekomst, leidt tot de catastrofale opwarming van de aarde of de verstoring van het klimaat. Ik zet mijn geld op de één-en-dertig-duizend-vier-honderd-zeven-en-tachtig wetenschappers.

De groene rondjes geven de gemiddelde temperatuurmetingen weer van weerballonnen, terwijl de blauwe vierkantjes de metingen van satellieten weergeven. De realiteit en de theorie ligt mijlenver uit elkaar: zelfs de méést gematigde voorspelling zit er bijna een halve graad boven. Tijdens de klimaatbesprekingen in Parijs werd nog uitgegaan van een stijging van minimaal 2 graden, maar de realiteit, de feitelijke metingen van de temperatuur, komen laten zien dat de CMIP-modellen en de ‘greenhouse theory’ van geen kanten kloppen.

Ergo sum: De 97% consensus is in werkelijkheid hooguit 0,3% of 1,6%, maar daar staan 31.487 wetenschappers tegenover die stellen dat de mens géén rol speelt in het klimaat.

Klimaatstelling 6

'De zeespiegel stijgt razendsnel'

Al Gore liet in de tenenkrommende documentaire ‘An Inconvenient Truth’ de extreme toename van CO2 zien. Het zou leiden tot hogere temperaturen, het smelten van de ijskappen en daarmee het verhogen van de zeespiegel. Die verhoogde zeespiegel zou zelfs grote delen van New York onder water zetten. De toename van CO2 was zelfs zo enorm, dat hij er een heftuig voor nodig had om het te bereiken. Het geheel werd met een zwaar overdreven gevoel voor drama gebracht.

Wat Al Gore er niet bij vermeldde, is dat CO2 (vertraagd) de temperatuur volgt – niet andersom. Die feiten waren al lang bekend: CO2, die tijdens de vorige warme periode (Medieval Warm Period) in de oceanen was opgenomen komt nu door de iets hogere watertemperatuur vrij. Dat mechanisme noemen we de biological pump.

In deze context begrijp je de theorie van Nikolov/Zeller waarschijnlijk ook beter: als de afstand tot de zon afneemt, neemt de dichtheid van de atmosfeer toe. Die dichtheid zorgt voor een hogere temperatuur. Door de hogere temperatuur in de lucht wordt de diffusie van CO2 uit water versneld en neemt het percentage CO2 in de lucht toe.

CO2 de zwarte piet toespelen is niet alleen feitelijk onjuist, het is de wetenschap en natuur onwaardig. CO2 is een groeigas, géén broeigas. Het zorgt ervoor dat planten en bomen minder water nodig hebben om te groeien. De fotosynthese, waarmee planten en bomen CO2 onder invloed van zonlicht omzetten in voedingstoffen voor de groei, wordt erdoor bevorderd. En dus zien we over de hele wereld, door de iets hogere concentratie van CO2 in de lucht, juist een vergroening optreden van gebieden die decennia lang compleet uitgestorven waren geraakt.

Ergo sum: CO2 zou bejubeld moeten worden, niet verguisd! De paria-rol die Al Gore c.s. aan CO2 heeft gegeven komt niet voort uit de wetenschap, maar is puur politiek gekonkel.

Michael Moore: Planet of the Humans

De documentaire van Michael Moore, Planet of the Humans is een absolute aanrader. Moore, een activistische documentaire maker, onthult tot zijn eigen schrik de ware commerciële aard van Al Gore en laat zien dat biocentrales, die veruit het grootste aandeel van de hernieuwbare energie innemen, alleen maar meer waardevolle natuur kapot maakt en dat op ongekende schaal!

6 reacties

 1. Hoi,

  Wat je vergeet hierin te vermelden, zijn de Milankovic parameters.
  Ja, het klimaat veranderd. Nee, de mens is hier niet verantwoordelijk voor. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-parameters)

  Wat natuurlijk niet wegneemt dat wonen in een stad stinkt. Vroeger was dit probleem er ook, en werd er riolering aangelegd. Dat de mens invloed heeft op zijn directe milieu is een zekerheid. plastic uit de zee recyclen is ook gewoon slim om te doen. gratis grondstoffen. voordat je het in de zee gooit zou het ook slimmer zijn om direct te recyclen. scheelt weer geld (de grootste drijfveer achter elke (klimaat) beslissing.

 2. Eindelijk iemand die ‘sense’ maakt en die ook eindelijk de waarheid vertelt over olie. Dank je wel!? Dit alles neemt niet weg dat we gigantisch de aarde vervuilen met plastic terwijl we daar prima hennep voor kunnen gebruiken. En zo zijn er nog wel wat (verboden) oplossingen te noemen zoals zero point energy, cold fusion en motoren die draaien op waterstof. Laten we ons inzetten om die verboden patenten vrij te laten geven dan zijn we een heel eind op weg.

 3. Hallo, Edwin, Ik vind het een interessant verhaal over CO2 . Heb jij dit verhaal al eens gepubliceerd?
  Waarom moeten boeren hun veestapel verkleinen om de CO2-uitstoot terug te dringen? Zeker als dat de opwarming van de aarde niet vertraagt. Minder vervuiling, graag, maar volgens jouw verhaal is reductie van de CO2-uitstoot onzin.

  1. Ja, wie zich iets meer verdiept in de materie komt er al gauw achter dat CO2 een volslagen non-issue is. Onderzoeken in diepe ijslagen laten zien dat door de tijd heen hogere CO2-percentages in de lucht zo’n 800-1000 jaar volgen op een hogere temperatuur. Dus temperatuur bepaalt de CO2, niet andersom. Er is geen reden om aan te nemen dat in de laatste paar jaar ineens anders zou zijn.

   Frans van Beemd, als wetenschapper (PhD science) verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven, berekende al eens dat de maximale temperatuurverhoging die veroorzaakt kan worden door een verdubbeling van de CO2 (350 > 700 ppm) niet meer dan 0,16 – 0,20 Kelvin kan zijn (bron: https://www.sciencetalks.nl/the-physics-of-doubling-co2-full-version/) en daarmee is de invloed van CO2 volslagen verwaarloosbaar.

   Het verhaal rond boeren ligt mijn inziens iets anders, omdat dat daar naast CO2 ook nog stikstof een rol speelt. Daar heb ik me niet op ingelezen. CO2 in ieder geval is geen issue, ook niet bij boeren.

 4. Weet jij waarom het steeds warmer wordt op aarde? Komt de aarde steeds dichter bij de Zon, gaat de Zon harder branden, of implodeert de aarde en komt daar warmte bij vrij?

  1. Natuurlijk, sinds de kleine ijstijd (15e tot 19e eeuw) warmt de aarde geleidelijk weer op. Over miljoenen jaren slaat de wijzer dan weer naar iets kouder, dan weer naar iets warmer. Het is een complex systeem. De invloed van de zon speelt hier zeker een rol, net als de afstand tot de zon, maar de fluctuaties zijn beperkt. Verder is er niet zoveel aan de hand, anders dan dat we al miljoenen jaren rondjes draaien om de zon en dat zal de aarde nog evenzovele jaren blijven doen. Alle doem scenario’s dienen slechts één agenda: de grootschalige overgang van ‘fossiele’ brandstoffen naar ‘hernieuwbare’ energiebronnen. Die overgang moet een nieuwe economische impuls bieden en daarmee werkgelegenheid.

   Documentairemaker Michael Moore tekende onlangs het verhaal op van Jeff Gibbs, een activist van het eerste uur, die een aantal zaken aan het licht brengen die er niet om liegen. Zo zou Al Gore volgens Forbes 100 miljoen dollar hebben ontvangen voor zijn aandeel in het ‘sprookje’ over CO2. Afijn, zelf kijken en je eigen oordeel vormen: https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE (met commentaar – https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2020/04/21/new-michael-moore-backed-documentary-on-youtube-reveals-massive-ecological-impacts-of-renewables/#5f37ec2c6c96)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.